Primary Aviation Legislation

1. Primary Aviation Legislation:

Primary Aviation Legislation relating to civil aviation in Nepal can be broadly categorized into two groups. They are:

A. Acts:

Acts are the basic law promulgated by the Parliament under the provision of the Constitution. Acts provide basis to establish safety oversight organizations and frame regulations in different areas relating to civil aviation.


Civil Aviation Act, 2015 B.S. (1959) – Eng

Civil Aviation Act, 2015 B.S. (1959) – Nep

Civil Aviation Authority of Nepal Act, 2053 B.S. – Eng (1996)

Civil Aviation Authority of Nepal Act, 2053 B.S. – Nep (1996)

Nepal Civil Aviation Act 2073 Revised Draft

B. Regulations:
Regulations are the rules promulgated under the power conferred by the Act. Regulations are approved by the Government of Nepal and they empower Director General to frame and enforce technical regulations in the form of Civil Aviation Requirements.

CAAN, Civil Aviation Regulation, 2058 B.S. – Eng (2002)

CAAN, Civil Aviation Regulation, 2058 B.S. – Nep (2002)

Civil Aviation (Investigation of Accident) Regulation, 2071 (2014)

CAAN, Aerodrome Certification Regulation, 2004

CAAN, Recreational Aviation Regulation, 2069

Civil Aviation Security Regulation, 2073 (2016)-Nep

Civil Aviation Security Regulation, 2073 (2016)-Eng

CAAN, Airport Service Charge Regulation,2067-Nep

CAAN, Airport Service Charge Regulation,2067-Eng

CAAN, Employees’ Regulation, 2056 (with all Amendments)

CAAN, Financial Management Regulation, 2057

CAAN ADF Nirdeshika 2073

CAAN Internal Air Fare Nirdeshika 2073

Civil Aviation Regulation, 2052

नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३

आन्तरीक लेखा परीक्षण निर्देशिका, २०७५

Directives for Recreational Aviation Authorized Agency – 2018

अध्ययन तथा तालिम मनोनयन निर्देशिका २०७०

कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५

स्थीर सम्पति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५

Ground Handling Directives, 2072

अंग्रेजी भाषा प्रवीणता परिक्षण जनशक्ति करारमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४

वायुयान खाेज तथा उद्धार नियमावली, २०७४

वायुसेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु, २०७५

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विज्ञापन नीति, २०७५

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कोष व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लेखा  निर्देशिका, २०७४

हेलिप्याड निर्माण कार्यविधि २०७५ 

आन्तरिक विमानस्थल संचालन (व्यवस्थापन) निर्देशिका,२०६६

पूर्वाधार स‌ंरचनाको निर्माण, विकास तथा संचालन सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 

Procedure regarding Permission and Regulations of General Sales Agent 2077

सास्कृतिक सम्पदा , पर्यटकीयस्थल तथा विमानस्थल सरसफाई सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९