Flight Calibration सम्बन्धमा press meet सम्पन्न
17th February 2022
News

Flight Calibration सम्बन्धमा press meet सम्पन्न भयो । calibration process तथा technical operation प्रस्तुतिकरण र पत्रकार छलफल कार्य सप्पन्न भयो ।

Technical Presentation Slide