Directives


CAAN ADF Nirdeshika 2073

CAAN Internal Air Fare Nirdeshika 2073

नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३

Directives for Recreational Aviation Authorized Agency – 2018

अध्ययन तथा तालिम मनोनयन निर्देशिका २०७०

कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५

स्थीर सम्पति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५

Ground Handling Directives, 2072

अंग्रेजी भाषा प्रवीणता परिक्षण जनशक्ति करारमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४

वायुसेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु, २०७५

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विज्ञापन नीति, २०७५

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कोष व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लेखा  निर्देशिका, २०७४

हेलिप्याड निर्माण कार्यविधि २०७५ 

विमानस्थल संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

Procedure regarding Permission and Regulations of General Sales Agent 2077

सास्कृतिक सम्पदा , पर्यटकीयस्थल तथा विमानस्थल सरसफाई सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९