विराटनगर विमानस्थलको संशोधित ATSOM, WHMM,WHCP हरू प्रमाणीकरणको लागि महानिर्देशकज्यू समक्ष पेश
26th June 2022
News

विराटनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक संशोधित Air Traffic Services Operation Manual (ATSOM) , Airport Emergency Plan BA-AEP, Biratnagar Airport Security Programme BA-ASP, Wildlife Hazard Management Manual ( WHMM) , Wildlife Hazard Contrlol Procedure (WHCP) हरू प्रमाणीकरणको लागि नेपाल नागरीक उड्डयन प्राधिकरणका श्रीमान् महानिर्देशकज्यू समक्ष  मिति २०७९/०३/१२ गते  विराटनगर विमानस्थल प्रमुखज्यू  बाट पेश हुँदै।