Career Notice
विज्ञापन नम्बर १०१-११५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
1st August 2022 at 3:12am

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर १०१-११५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना