Career Notice
खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना
18th December 2023 at 4:00pm

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना