Career Notice
विज्ञापन नम्बर ७४-१००/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
29th July 2022 at 2:15am

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ७४-१००/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना