Career Notice
विज्ञापन नं. ७५, ७८, ७९, ८१, ८४, ८५, ९० र ९३/०७८/७९ मा आवेदन गर्ने उम्मेदवारको संसोधित स्वीकृत नामावली
18th July 2022 at 7:03am

विज्ञापन नं. ७५, ७८, ७९, ८१, ८४, ८५, ९० र ९३/०७८/७९ मा आवेदन गर्ने उम्मेदवारको संसोधित  स्वीकृत नामावली