Career Notice
BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE (ARFF – 012) को PHYSICAL FITNESS ASSESSMENTS AND PHYSICAL EFFICIENCY TEST को मिति २०७७।१०।१६ र १७ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
1st February 2021 at 8:40pm

BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE (ARFF – 012) को PHYSICAL FITNESS ASSESSMENTS AND PHYSICAL EFFICIENCY TEST को मिति २०७७।१०।१६ र १७ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना