HRD Report

वैदेशिक तालिम,गोष्ठी,बैठक कार्यक्रममा सहभागिहरुको विवरण

२०७५ श्रावण भाद्र 

२०७५ असाेज कार्तिक

२०७५ मंसिर पौष

२०७५ माघ फाल्गुन 

२०७५ चैत्र २०७६ वैशाख

२०७६ जेठ असार 

२०७६ श्रावण भाद्र 

२०७६ आश्विन कात्तिक

२०७६ मंसिर पौष

२०७६ माघ फाल्गुन चैत्र

२०७७ वैशाख जेठ असार (अनलाईन वेबिनार ट्रेनिङ)