Basic ARFF-010 प्रशिक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा कार्यक्रम र परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना