प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ARFF-010 Physical Test परीक्षाबाट सफल भएका १४९ जना उम्मेदवारहरुको नामावली