प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा