अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना वि.नं. ८६/०७४-७५ (खुला)