अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना वि.नं. ६८/०७४-७५ (खुला)