अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना, विज्ञापन नम्बर ६५/०७४-७५ (खुला)