Basic ARFF-010 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको सूचना